Giới thiệu chức năng Công đoàn

Ngày cập nhật: 01/11/2020

I/. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu Cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu Cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội trong đoàn viên, người lao động.

3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức vận động đoàn viên, người lao động trong Cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý Cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

5. Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

6. Quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

II/. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

1/. Chủ tịch công đoàn cơ sở (Đ/c Nguyễn Lê Tuyết Dung)

- Là người đứng đầu ban Chấp hành chịu trách nhiệm chung về phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn trong đơn vị. Điều hành hoạt động của Ban Chấp hành. Chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp Ban thường vụ, Ban Chấp hành và chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành hàng tháng/quý.

- Đại diện cho đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu đề xuất, thảo luận với Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu về những vấn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm của Công đoàn Cơ sở trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu.

- Tổ chức việc phân công và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của từng ủy viên trong Ban chấp hành.

- Xây dựng chương trình công tác Công đoàn tháng, quý, năm. Lập báo cáo công tác hoạt động công đoàn định kỳ, đột xuất theo quy định của Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của công đoàn viên, viên chức và người lao động trình Ban chấp hành Công đoàn xem xét giải quyết.

- Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn Cơ sở trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu với Hiệu trưởng và các nội quy, quy chế của nhà trường.

- Sắp xếp tổ chức hoạt động của BCH công đoàn Cơ sở sao cho phù hợp với từng giai đoạn hoạt động. Quản lý vấn đề thu, chi, quỹ công đoàn theo quy định của công đoàn cấp trên.

- Tham gia với Chính quyền tổ chức các hoạt động về chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường theo quy  định của tổ chức Công đoàn.

- Phụ trách công tác đối ngoại.

- Giải quyết các thắc mắc kiến nghị của đoàn viên công đoàn.

2/. Phó Chủ tịch CĐCS, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn, phụ trách công tác đời sống và các hoạt động xã hội của Công đoàn (Đ/c Dương Hồng Oanh)

- Giải quyết công việc của Ban chấp hành khi được Chủ tịch ủy quyền.

- Theo dõi, tập hợp đề xuất với BCH CĐCS để kiến nghị với Hiệu trưởng về việc thực hiện phúc lợi cho người lao động.

- Hàng năm, đề xuất kế hoạch phối hợp với chính quyền tổ chức tham quan, du lịch, nghỉ ngơi, dưỡng sức, khám sức khỏe cho đoàn viên, người lao động.

- Phụ trách công tác xã hội: chăm lo cho thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp các quỹ từ thiện, xã hội do công đoàn cấp trên phát động, phong trào đền ơn đáp nghĩa,…

- Tham mưu với Chủ tịch xây dựng kế hoạch hoạt động Ủy Ban kiểm tra Công đoàn và triển khai thực hiện kế hoạch như: kiểm tra việc thực hiện điều lệ công đoàn đối với BCH công đoàn và đoàn viên công đoàn; Kiểm tra việc thu chi tài chính công đoàn; Đôn đốc đoàn viên công đoàn thực hiện nội quy, quy chế, kỷ luật lao động của nhà trường; Giúp Ban chấp hành giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên công đoàn.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

3/. Ủy viên Ban thường vụ, phụ trách công tác nữ công, công tác văn hóa-văn nghệ, thông tin liên lạc (Đ/c Trịnh Thị Kiều Diễm)

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho đoàn viên và lao động nhà trường theo kế hoạch Công tác Công đoàn Quý và Năm.

- Chỉ đạo Ban nữ công thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công

- Phụ trách công tác báo cáo hàng tháng/quý/năm của BCH.

- Phụ trách trang fanpage của Công đoàn trường.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

4/. Ủy viên Ban chấp hành phụ trách Thi đua - Khen thưởng; công tác tuyên giáo (Đ/c Nguyễn Thị Lan Phương)

- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhất là Luật lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt nam đến đoàn viên Công đoàn và người lao động. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên công đoàn để đề xuất cho Ban thường vụ.

- Tham mưu cho BCH xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tiếp tục tuyên truyền, giám sát việc thực hiện quy chế văn hóa nơi công sở của đoàn viên và người lao động.

- Tham mưu với BCH xây dựng kế hoạch thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn; Tổ chức vận động CCVC, NLĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua, tích cực học tập, NCKH để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Tham mưu cho Ban thường vụ trong việc phối hợp với chính quyền tổ chức Hội Nghị CCVCNLĐ hàng năm.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

5/. Ủy viên Ban chấp hành phụ trách tổ công đoàn hành chính, công tác hành chính và Tài chính Công đoàn (Đ/c Nguyễn Thị Xuân Tươi)

Về công tác hành chính:   

- Tham mưu trình Ban thường vụ xử lý các văn bản của Công đoàn.

- Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp BCH.         

- Phụ trách công tác hành chính khác của công đoàn.

Về công tác tài chính:

- Giúp BCH CĐCS theo dõi việc thu chi tài chính công đoàn.

- Nghiên cứu đề xuất nguồn thu và chi tài chính (ngoài nguồn thu đoàn phí và kinh phí công đoàn).

Phụ trách tổ công đoàn khối HC-TC-HSSV:

- Tìm hiểu để nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác ở tổ công đoàn Khối Hành chính – Tài chính – Học sinh sinh viên.

- Tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động của tổ công đoàn:

+ Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp ủy Đảng của công đoàn cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CCVC, NLĐ.

+ Thường xuyên nhắc nhở đoàn viên, viên chức, người lao động trong tổ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về hoạt động chuyên môn, các nhiệm vụ chính trị được nhà trường giao phó theo quy  định.

+ Chỉ đạo hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên, viên chức và người lao động trong tổ.

+ Vận động, giúp đỡ viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Vận động, tổ chức, phân công đoàn viên, viên chức, lao động tham gia các hoạt động như: Văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch, các hoạt động vui chơi giải trí, …..

+ Duy trì sinh hoạt tổ công đoàn đều đặn, thu và nộp đoàn phí tổ công đoàn về ban tài chính công đoàn.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

5/. Ủy viên Ban chấp hành phụ trách tổ công đoàn Khoa Y, công tác phát triển đoàn viên công đoàn và giới thiệu đoàn viên cho tổ chức Đảng (Đ/c Võ Minh Đời)

- Vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn.

- Tham mưu cho BCH công tác chăm bồi giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng.

Phụ trách tổ công đoàn khoa Y:

- Tìm hiểu để nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác ở tổ công đoàn Khối Y.

- Tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động của tổ công đoàn:

+ Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp ủy Đảng của công đoàn cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CCVC, NLĐ.

+ Thường xuyên nhắc nhở đoàn viên, viên chức, người lao động trong tổ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về hoạt động chuyên môn, các nhiệm vụ chính trị được nhà trường giao phó theo quy  định.

+ Chỉ đạo hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức và người lao động trong tổ.

+ Vận động, giúp đỡ viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Vận động, tổ chức, phân công đoàn viên, viên chức, lao động tham gia các hoạt động như: Văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch, các hoạt động vui chơi giải trí, …..

+ Duy trì sinh hoạt tổ công đoàn đều đặn, thu và nộp đoàn phí tổ công đoàn về ban tài chính công đoàn.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

7/. Ủy viên Ban chấp hành phụ trách tổ công đoàn Khoa KHCB, công tác thể dục, thể thao (Đ/c Lâm Nguyễn Đông Hải)

- Tham mưu với Ban Chấp hành, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch các hoạt động thể dục, thể thao cho đoàn viên và lao động nhà trường theo kế hoạch Công tác Công đoàn Quý và Năm.

Phụ trách tổ công đoàn khoa KHCB:

- Tìm hiểu để nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác ở tổ công đoàn Khoa KHCB.

- Tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động của tổ công đoàn:

+ Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp ủy Đảng của công đoàn cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CCVC, NLĐ.

+ Thường xuyên nhắc nhở đoàn viên, viên chức, người lao động trong tổ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về hoạt động chuyên môn, các nhiệm vụ chính trị được nhà trường giao phó theo quy  định.

+ Chỉ đạo hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức và người lao động trong tổ.

+ Vận động, giúp đỡ viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Vận động, tổ chức, phân công đoàn viên, viên chức, lao động tham gia các hoạt động như: Văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch, các hoạt động vui chơi giải trí, …..

+ Duy trì sinh hoạt tổ công đoàn đều đặn, thu và nộp đoàn phí tổ công đoàn về ban tài chính công đoàn.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

8/. Ủy viên Ban chấp hành phụ trách tổ công đoàn Khoa Dược-XN, công tác Chế độ - Chính sách (Đ/c Trần Thị Mỹ Thanh)

Công tác chế độ - Chính sách      

- Theo dõi, đề xuất với BCH Công đoàn và Hiệu trưởng xem xét giúp đỡ những trường hợp đoàn viên, người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống.

- Theo dõi, nắm tình hình thực hiện các chế độ hợp đồng lao động, những chế độ, chính sách khác đối với người lao động trong nhà trường (đào tạo, thai sản, lương, thưởng,....).

- Theo dõi tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn. Đề xuất với BCH để có kiến nghị xử lý kịp thời khi phát hiện những nơi có nguy cơ gây ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phụ trách tổ công đoàn khoa Dược – Xét nghiệm:

- Tìm hiểu để nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác ở tổ công đoàn Khoa Dược – Xét nghiệm.

- Tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động của tổ công đoàn:

+ Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp ủy Đảng của công đoàn cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CCVC, NLĐ.

+ Thường xuyên nhắc nhở đoàn viên, viên chức, người lao động trong tổ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về hoạt động chuyên môn, các nhiệm vụ chính trị được nhà trường giao phó theo quy  định.

+ Chỉ đạo hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức và người lao động trong tổ.

+ Vận động, giúp đỡ viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Vận động, tổ chức, phân công đoàn viên, viên chức, lao động tham gia các hoạt động như: Văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch, các hoạt động vui chơi giải trí, …..

+ Duy trì sinh hoạt tổ công đoàn đều đặn, thu và nộp đoàn phí tổ công đoàn về ban tài chính công đoàn.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

9/. Ủy viên Ban chấp hành, phụ trách công tác Nữ công (Đ/c Phạm Hồng Quyên)

  • Theo dõi và đề xuất các chế độ dành cho lao động nữ.
  • Tham mưu với BCH về thành lập Ban nữ công; Đề xuất tổ chức tuyên truyền, các buổi sinh hoạt về nội dung liên quan đến lao động nữ.
  • Tham mưu với BCH để có biện pháp giải quyết tốt các vấn đề liên quan trực tiếp đến lao động nữ và con em của lao động trong Nhà trường.
  • Triển khai và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm cho nữ lao động.
  • Đề xuất kịp thời chế độ khen thưởng cho nữ đoàn viên ưu tú.
  • Phụ trách tổng hợp báo cáo của ban thanh tra nhân dân

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.  

III/. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CĐCS

1. Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ (tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tập thể), từng cá nhân theo cương vị được phân công chịu trách nhiệm trước tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành. Chủ tịch Công đoàn chịu trách nhiệm điều hành chung các công tác của công đoàn.

2. Ban Thường Vụ Công đoàn Cơ sở một tháng họp một lần vào cuối mỗi tháng, căn cứ Chương trình Công tác quý do BCH xây dựng, xem xét việc thực hiện các công tác của tháng trước và đề ra các công tác của tháng sau.

3. BCH Công đoàn Cơ sở một quý họp một lần vào đầu mỗi quý để xem xét việc thực hiện các công tác của quý trước và đề ra các công tác của quý sau.

4. Mỗi UVBCH Công đoàn chịu trách nhiệm cụ thể trong một Ban đã được phân công.

5. Trưởng các Ban của BCH Công đoàn, tổ trưởng tổ công đoàn mỗi tháng báo cáo (file mềm) và mỗi quý báo cáo (văn bản) công tác của Ban mình phụ trách cho Ban Thường vụ Công đoàn trước ngày 15 hàng tháng và ngày 17 hàng quý.

6. BCH Công đoàn gửi báo cáo công tác lên cho CĐVC mỗi tháng một lần vào ngày 17 hàng tháng và cuối mỗi quý vào ngày 19 của tháng cuối quý.

7. Trong hội nghị 6 tháng, năm của BCH. Ngoài báo cáo của Ban Chấp hành phải có  báo cáo của Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở chung trong báo cáo hoạt động Công đoàn.

8. Ngoài các cuộc họp định kỳ, nếu có công tác đột xuất thì Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch (nếu Chủ tịch Công đoàn đi vắng) triệu tập họp Ban Thường Vụ, tùy mức độ cần thiết để giải quyết các công tác đột xuất.

IV/. CÁC BAN QUẦN CHÚNG

1. Ban Tài chính (Trưởng ban: Nguyễn Thị Xuân Tươi, Ủy viên: Trương Hoàng Khả Tú, Điền Minh Vũ).

2. Ban thi đua-khen thưởng (Trưởng ban: Nguyễn Thị Lan Phương, Ủy viên: Phạm Hồng Quyên, Võ Minh Đời).

3. Ban Đời sống (Trưởng ban: Dương Hồng Oanh, Ủy viên: Lâm Thị Ngọc Giàu, Ngô Kiều Lol).

4. Ban Văn hóa – Văn nghệ (Trưởng ban: Trịnh Thị Kiều Diễm, Lê Minh Quân, Lê Thị Thanh Tươi).

5. Ban Thể dục – Thể thao (Trưởng ban: Lâm Nguyễn Đông Hải, Ủy viên: Điền Minh Vũ, Trần Văn Bắc, Vũ Long).

6. Ban Nữ công (Trưởng ban: Phạm Hồng Quyên, Ủy viên: Giang Cẩm Nhung, Nguyễn Hồng Nhung, Vưu Thị Kim Ngân).

V/. CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN

1. Tổ công đoàn phòng ĐT&NCKH

- Tổ trưởng: Lê Minh Quân và tất cả công đoàn viên thuộc phòng ĐT&NCKH.

2. Tổ công đoàn hành chính

- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Xuân Tươi và tất cả công đoàn viên thuộc phòng Tổ chức hành chính, phòng Công tác HSSV, phòng Kế hoạch tài chính.

3. Tổ công đoàn Khoa Dược-Xét nghiệm

- Tổ trưởng: Trần Thị Mỹ Thanh và tất cả công đoàn viên thuộc khoa Dược-Xét nghiệm.

4. Tổ công đoàn khoa Khoa học cơ bản

- Tổ trưởng: Lâm Nguyễn Đông Hải và tất cả công đoàn viên thuộc khoa Khoa học cơ bản.

5. Tổ công đoàn Khoa Y

- Tổ trưởng: Võ Minh Đời và tất cả công đoàn viên thuộc Khoa Y.

VI/. QUAN HỆ CÔNG TÁC

1/. Đối với Công đoàn viên chức tỉnh Bạc Liêu:

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu về các mặt công tác Công đoàn.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất và phản ảnh kịp thời về tình hình CCVC-NLĐ và hoạt động công đoàn tại đơn vị về Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu.

- Tham gia hội họp và dự các lớp tập huấn do Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu tổ chức.

2/. Đối với Đảng ủy Trường Cao Đẳng Y tế Bạc Liêu:

- Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường Cao Đẳng Y tế Bạc Liêu; có trách nhiệm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy.

- Phải chủ động báo cáo tình hình nguyện vọng của VC, NLĐ, chủ trương lớn của Công Đoàn Viên Chức tỉnh Bạc Liêu và chương trình công tác của CĐCS cho Đảng ủy. Định kỳ hàng quý, Ban Chấp hành CĐCS báo cáo tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn với Đảng ủy.

3/. Đối với Ban Giám hiệu:

- Mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa CĐCS và Ban Giám Hiệu thực hiện theo như quy chế phối hợp đã ký.

4/. Đối với Uỷ Ban Kiểm Tra CĐCS:

- Các ủy viên UBKT được dự và tham gia ý kiến trong các hội nghị của Ban Chấp hành, được cung cấp tài liệu cần thiết và hưởng các chế độ hội nghị như ủy viên BCH. Những ủy viên UBKT không phải là ủy viên BCH thì không tham gia biểu quyết các quyết nghị của Ban Chấp hành.

- Các mối quan hệ công tác giữa Ban Chấp hành, với UBKT thực hiện theo Chương VIII  Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra CĐCS.

5/. Đối với Tổ công đoàn:

- Chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc tổ công đoàn thực hiện đầy đủ các phong trào của tổ chức CĐCS theo chương trình kế hoạch của đơn vị hàng tháng, quý, năm.

- Có chế độ định kỳ làm việc với tổ công đoàn để nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ đoàn viên kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của tổ công đoàn.

VII/. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành là căn cứ để Ban Chấp hành và các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, tổ trưởng tổ công đoàn, trưởng các ban có trách nhiệm thực hiện sao cho phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được phân công trong suốt nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, BCH CĐCS sẽ thảo luận và điều chỉnh cho phù hợp để thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: