Giới thiệu tổng quan phòng Kế Hoạch - Tài Chính

Ngày cập nhật: 24/02/2021

1. Chức năng

- Tham mưu giúp cho Hiệu trưởng chỉ đạo tốt công tác lập kế hoạch phát triển xây dựng cơ sở vật chất của Trường và quản lý tốt các nguồn tài chính hoạt động trong cơ quan.

- Thực hiện tốt việc quản lý sử dụng chi tiêu có hiệu quả và kiểm soát các nguồn tài chính của trường đúng theo qui định của Pháp luật.

2. Nhiệm vụ

- Trên cơ sở định hướng và chiến lược phát triển của Trường trong từng giai đoạn, phòng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch, xây dựng kế hoạch trung và dài hạn, kế hoạch hàng năm về tài chính cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật.

- Tổ chức thực hiện và phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của Trường.

- Lập dự toán thu chi các nguồn kinh phí báo cáo cho Thủ trưởng đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên theo qui định của Nhà nước.

- Xây dựng các quy chế chi tiêu nội bộ, quy định, phổ biến và hướng dẫn thực hiện việc thi hành chế độ, chính sách tài chính, kế toán cho các đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Kiểm soát thu, chi ngân sách, các nguồn thu đúng quy định tài chính, theo qui chế chi tiêu nội bộ và đảm bảo cân đối kinh phí cho mọi hoạt động của trường.

- Theo dõi và quản lý chặt chẽ tình hình mua sắm, sử dụng tài sản cơ quan, kiểm kê và báo cáo theo định kỳ.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong cơ quan, tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả tiết kiệm các nguồn lực tài chính, tài sản cơ sở vật chất và kiểm tra tài sản theo quy định.

- Báo cáo tình hình sử dụng các nguồn kinh phí, đối chiếu, quyết toán quý, lập báo cáo tài chính năm và mở đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo qui định.

- Thực hiện các báo cáo của đơn vị, của cơ quan cấp trên khi có yêu cầu. Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo quy định của Nhà nước.

- Theo dõi và quản lý chặt chẽ tình hình mua sắm, sử dụng tài sản cơ quan, kiểm kê và báo cáo theo định kỳ.

- Thực hiện công khai tài chính theo các quy định hiện hành.

- Thực hiện công tác tự kiểm tra về thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng tiền vốn, tài sản. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cơ quan quản lý và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đề xuất với Hiệu trưởng giải quyết, xử lý các vụ việc có liên quan đến việc vi phạm về quản lý, sử dụng kinh phí tài chính trong phạm vi của cơ quan.

3. Quy định chung

Điều 1 Phòng Kế hoạch - Tài chính là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, được thành lập theo Quyết định số 125/QĐ-CĐYT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu.

Điều 2 Đơn vị chủ quản toàn diện và trực tiếp của Phòng Kế hoạch - Tài chính là Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu.

Điều 3 Điều hành Phòng Kế hoạch - Tài chính là Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách), giúp việc cho Trưởng phòng là các Phó Trưởng phòng, các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn và cán bộ, nhân viên thuộc phòng; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng, các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn do Hiệu trưởng quyết định.

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: