Giới thiệu Đoàn Thanh Niên

Ngày cập nhật: 15/09/2020

1. Nhiệm vụ và quyền hạn

Điều 1: BCH chịu trách nhiệm nghiên cứu vận dụng và thực hiện tốt nhiệm vụ của BCH Đoàn trường theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đề ra.

Điều 2: Tập thể BCH có trách nhiệm thảo luận và quyết định những việc sau:

- Sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công từng thành viên BCH phụ trách từng mặt công tác cụ thể; thường xuyên nghiên cứu, vận dụng và tổ chức thực hiện các chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, của Đoàn cấp trên đề ra, gương mẫu và nghiêm chỉnh thực hiện đúng Điều lệ đoàn quy định.

- Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại Hội Đoàn Trường lần thứ XII thông qua các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn hằng năm và chỉ đạo thực hiện tốt các chuyên đề công tác Đoàn và phong trào TTN.

- Cho ý kiến về báo cáo sự điều hành, hoạt động của Ban Thường Vụ Đoàn Trường khóa XII.

Điều 3: Trách nhiệm, quyền hạn của thành viên BCH:

- Nghiên cứu và nắm vững các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, của Đoàn cấp trên và pháp luật của Nhà nước để vận dụng sáng tạo có hiệu quả vào lĩnh vực công tác được phân công.

- Mỗi ủy viên BCH nghiêm túc chấp hành sự phân công, thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác và chịu trách nhiệm trước BCH trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Gương mẫu chấp hành Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và của Đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của công dân.

- Có quyền được cung cấp các thông tin có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh.

- Có trách nhiệm tham mưu đề xuất với lãnh đạo địa phương, đơn vị, phối hợp chặt chẻ với các cấp, các ngành làm tốt các công tác vận động tuổi trẻ tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển KT - XH - ANQP trong tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể Ban Thường Vụ Đoàn trường CĐYT Bạc Liêu

Điều 4: Trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Ban Thường Vụ:

- Tham mưu cho BCH trong việc theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác Đoàn, phong trào TTN của tỉnh hàng năm và vận dụng các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đoàn cấp trên cho phù hợp tình hình của tỉnh.

- Quyết định về việc điều động, phân công cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, đào tạo cán bộ theo chức năng và quyền hạn được quy định.

- Chuẩn bị nội dung và triệu tập Hội nghi Ban chấp hành.

- Sắp xếp ổn định các ban chuyên môn, bộ phận trực thuộc đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 5: Trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên Ban Thường Vụ:

- Tích cực tham gia vào sự lãnh đạo chung của tập thể Ban thường vụ; có trách nhiệm tham gia đóng góp và quyết định các công việc của Ban thường vụ.

- Có trách nhiệm làm tham mưu cho Ban Thường Vụ những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách và chủ động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Giải quyết các công việc Ban Thường Vụ, Ban chấp hành phân công thuộc lĩnh vực và  bộ phận mình phụ trách trên cơ sở chủ trương, nghị quyết của Ban Thường Vụ và Đoàn cấp trên.

Điều 6: Trách nhiệm, quyền hạn của BTV Đoàn Trường Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu (Gồm Bí Thư,  Phó Bí Thư  và UVBTV):

- Thay mặt cho BTV chỉ đạo giải quyết những công việc hàng ngày, đột xuất và điều hành hoạt động của bộ máy Ban chấp hành, Ban thường vụ.

- Theo dõi, kiểm tra các công việc của các thành viên Ban thường vụ, Ban chấp hành được phân công phụ trách và cho ý kiến chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc.

- Có trách nhiệm và thông tin đầy đủ và kịp thời cho Ban thường vụ, Ban chấp hành những vấn đề có liên quan.

- Chuẩn bị nội dung và triệu tập Hội nghị Ban thường vụ.

- Chỉnh sửa và ban hành các văn bản được BTV, BCH thông qua.

- Lãnh đạo công tác tài chính của Đoàn.

Điều 7: Trách nhiệm, quyền hạn của từng đồng chí Thường trực Đoàn Trường

1/ Bí thư: Ngô Kiều Lól

- Chỉ đạo chung các mặt công tác của đoàn trường.

- Chủ trì công việc của BCH, BTV, đề ra kế hoạch năm học.

- Đề xuất những vấn đề chung để BTV, BCH xem xét và quyết định.

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành bộ máy và công tác tổ chức cán bộ Đoàn.

- Chịu trách nhiệm chính về mối quan hệ đối với cấp ủy, Đoàn cấp trên và các phòng, ban chức năng của trường.

- Phụ trách bản tin đoàn.

2/ Phó Bí thư : Lê Minh Quân

- Tham mưu cho Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường và lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách phong trào học tập, chịu trách nhiệm lập kế hoạch các phong trào học tập cho ĐVTN tham gia.

- Có trách nhiệm giải quyết và báo cáo kết quả các công việc do Bí thư và BTV phân công. Thay mặt Bí thư giải quyết các công việc được ủy nhiệm khi Bí thư đi vắng.

- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công tác đoàn, phụ trách công tác văn phòng, chỉ đạo trực tiếp các đồng chí trong BCH thuộc khoa Y, Dược và các phòng.

- Xây dựng kế hoạch duy trì và phát triển Đội Thanh niên tình nguyện của trường.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

3/ UVBTV: Đ/c Lê Thị Bạch Yến

- Trưởng ban phụ trách công tác văn phòng và công tác tổ chức đoàn

- Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Đoàn viên ở các Ban và chi đoàn trực thuộc  thực hiện có hiệu quả công việc của BTV, BCH đề ra.

 - Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác đoàn, báo cáo họat động thường xuyên, đột xuất theo tháng, quí, năm.

- Phụ trách công tác khen thưởng, kỷ luật.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

4/ UVBTV: Đ/c Vũ Long

- Trưởng Ban văn nghệ, Đội trưởng Đội TCM của trường.

- Chịu trách nhiệm củng cố và phát triển đội TCM của trường, lập kế hoạch và tham gia các  phong trào văn nghệ trong và ngoài trường.

- Tham mưu cho Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường và lĩnh vực được phân công.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

5/ UVBTV: Đ/c Võ Vũ Linh

- Trưởng ban phong trào TNTN, phân công điều động ĐVTN của trường tham gia tốt các phong trào trong và ngoài trường.

- Phụ trách phong trào Tình nguyện của đoàn trường, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tham gia các phong trào lĩnh vực mình phụ trách.

- Phụ trách các chi đoàn khối Cao đẳng Điều dưỡng.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

Điều 8: Trách nhiệm, quyền hạn của từng đồng chí trong BCH Đoàn Trường:

1/ UVBTV: Đ/c Giang Cẩm Nhung

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành phong trào hiến máu nhân đạo, duy trì và phát triển "ngân hàng máu sống" của trường.

- Phụ trách các chi đoàn Y sĩ thực hiện các phong trào do Đoàn trường và đoàn cấp trên phân công.

- Phụ trách liên hệ với các đồng chí trong BCH thuộc Khoa Y khi được phân công.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

2. Đồng chí: Lê Tuyết Băng 

- Phó ban văn nghệ

- Chịu trách nhiệm hỗ trợ trưởng ban văn nghệ củng cố và phát triển đội TCM của trường, lập kế hoạch và tham gia các  phong trào văn nghệ trong và ngoài trường.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

3. Đồng chí: Võ Văn Hiểu

- Trưởng ban TDTT của trường, phụ trách và tham gia các phong trào thể thao trong và ngoài trường.

- Phụ trách thành lập và phát triển đội thể thao của trường.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

4. Đồng chí: Lê Thị Thanh Tươi

- Phụ trách quản lý sổ đoàn và đoàn viên, thư ký phong trào đoàn.

- Phụ trách hậu cần các phong trào đoàn.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

6. Đồng chí: Lê Hoàng Kim Ngân

- Phụ trách công tác tài chính, thủ quỹ đoàn trường.

- Phó ban phụ trách công tác văn phòng và công tác tổ chức đoàn, phụ trách thanh toán các kinh phí đoàn.

- Thành viên phụ trách công tác tổ chức và hậu cần của đoàn.

- Thành viên đội hiến máu nhân đạo.

- Thành viên phụ trách phong trào văn nghệ .

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

7. Đồng chí: Lê Minh Tuấn

- Phó ban phong trào thể dục thể thao.

- Thành viên phụ trách phong trào hiến máu nhân đạo.

- Phụ trách các chi đoàn Cao đăng dược

- Phụ trách bảng tin đoàn.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

9. Đồng chí: Cao Mộng Nghi

- Phó ban Hiến máu TNTN

- Trưởng ban cờ đỏ, có trách nhiệm phối hợp với các đồng chí trong đội cờ đỏ  kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội qui của ĐVTN.

- Phụ trách hậu cần các phong trào đoàn.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

10. Đồng chí: Huỳnh Thị Phương Ngân (Dược 7A)

- Thành viên phong trào Thanh niên tình nguyện hiến máu tình nguyện

- Phụ trách bản tin đoàn.

- Phụ trách hậu cần các phong trào đoàn.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

11. Đồng chí: Chung Thị Lan Anh ( Dược 8C)

- Thành viên phong trào Thanh niên tình nguyện và hiến máu tình nguyện

- Phụ trách hậu cần các phong trào đoàn.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

12. Đồng chí: Lưu Văn An ( Điều dưỡng 12A)

- Thành viên phong trào Thanh niên tình nguyện hiến máu tình nguyện

- Phụ trách hậu cần các phong trào đoàn.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: