Nhân sự Khoa Khoa Học Cơ Bản

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Bộ môn
1 Nguyễn Quốc Sil 1982 X Trưởng khoa Giảng viên Thạc sĩ Tin học
2 Nguyễn Thị Thuận Ngân 1984 X Phó Trưởng khoa Giảng viên Đại học Triết học
3 Nguyễn Thị Tú Trân 1973 X Trưởng Bộ môn Tiếng anh Giảng viên Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh Ngoại ngữ
4 Phạm Văn Huấn 1979 X Giáo vụ khoa Giảng viên Thạc sĩ Sinh học KHTN
5 Lâm Nguyễn Đông Hải 1974 X Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục thể chất GDTC
6 Lý Tú Cầm 1984 X Giảng viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Ngoại ngữ
7 Mã Mỹ Ngọc 1980 X Giảng viên Đại học Sư phạm tiếng anh Ngoại ngữ

Chú thích:

  • GDTC: Giáo dục thể chất
  • KHTN: Khoa học tự nhiên

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: