Ban Giám Hiệu trường Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 30/12/2022

 

THS.BS. HUỲNH QUỐC SỬ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU

Thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

Chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động của Trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng.

Trực tiếp chỉ đạo: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thi đua, khen thưởng.

Có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật giáo dục nghề nghiệp, khoản 4 Điều 16 của Điều lệ Trường Cao đẳng, và các quy định sau đây:

1. Tuyển dụng, quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động.

2. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các cơ sở y tế, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ để lập kế hoạch đào tạo, đặc biệt là doanh nghiệp, gia đình người học trong hoạt động Giáo dục nghề nghiệp.

3. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu ứng dụng...và hoạt động tài chính, có cơ chế để người học đánh giá hoạt động đào tạo, giảng viên, tham gia đánh giá cán bộ quản lý viên chức và người lao động.

4. Quản lý sử dụng đất đai, cơ sở vật chất xây dựng cơ bản và tài chính của Trường.

5. Quyết định thành lập các Tổ chức trực thuộc Trường theo cơ cấu tổ chức được phê duyệt trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

6. Chỉ đạo trực tiếp các Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Công tác HSSV; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Tổ đảm bảo chất lượng GDNN; Tổ Phòng cháy, chữa cháy & Cứu nạn, cứu hộ; Tổ giám sát quản chất thải y tế & môi trường, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng.

7. Thực hiện quyền tự chủ theo quy định hiện hành; sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo và dịch vụ, để đầu tư bổ sung cho đào tạo, cơ sở vật chất, tài chính của Truong.

8. Sinh hoạt hàng tháng để bình bầu thi đua tại Phòng CT - HSSV.

TS. PHẠM THỊ NHÃ TRÚC

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU

Thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

Phó hiệu trưởng có nhiệm vụ trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng; được thay mặt Hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã giải quyết; có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình thực hiện công việc được giao cụ thể như sau:

1. Giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược nghiên cứu khoa học.

2. Hàng năm tổ chức đánh giá phân loại giảng viên.

3. Tổ chức xây dựng mục tiêu sư phạm lành mạnh trong nhà trường.

4. Tổ chức đào tạo nhân lực y tế theo qui định.

5. Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo theo từng ngành nghề đào tạo.

6. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh và tuyển sinh theo qui định.

7. Tổ chức các hoạt động đào tạo: tuyển sinh, xét tốt nghiệp, in phôi văn bằng chứng chỉ, quản lý cấp phát...

8. Liên hệ với các cơ sở y tế, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ để tìm kiếm thêm nguồn đào tạo.

9. Liên kết với các Tổ chức kinh tế, giáo dục, Nghiên cứu khoa học, để nâng cao chất lượng gắn đào tạo với thị trường lao động.

10. Trực tiếp chỉ đạo Phòng Đào tạo - NCKH, khoa Y, khoa Dược, Khoa khoa học cơ bản.

11. Chỉ đạo các khoa thành lập ngân hàng đề thi, quản lý hệ thống khảo thí.

12. Sinh hoạt hàng tháng để bình bầu thi đua tại Phòng Đào tạo - NCKH.

 

Attachments:
Download this file (BGH-2023.pdf) BGH-2023.pdf
LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: