LỊCH GIẢNG DẠY

Thời khóa biểu (lịch giảng) được sắp xếp theo thứ tự các tuần của năm học. Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để tải về thời khóa biểu (hàng tuần).

Tiêu đề Ngày đăng
Thời khóa biểu tuần 47 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 20/08/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 46 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 13/08/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 46 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 13/08/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 45 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 06/08/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 45 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 06/08/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 44 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 31/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 44 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 31/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 22/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 22/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 42 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 15/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 42 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 15/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 41 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 10/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 41 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 08/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 40 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 01/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 40 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 01/07/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 24/06/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 24/06/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 19/06/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 18/06/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 37 năm học 2021-2022 11/06/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 37 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 11/06/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 36 năm học 2021-2022 04/06/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 36 năm học 2021-2022 04/06/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 35 năm học 2021-2022 27/05/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 34 năm học 2021-2022 20/05/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 33 năm học 2021-2022 12/05/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 32 năm học 2021-2022 07/05/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 31 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 01/05/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 31 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 01/05/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Lịch thi tuần 31 29/04/2022 12:00:00

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: