Thời khóa biểu (hàng tuần)

Thời khóa biểu (lịch giảng) được sắp xếp theo thứ tự các tuần của năm học. Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để tải về thời khóa biểu (hàng tuần).

Tiêu đề Ngày đăng
Thời khóa biểu Tuần 19 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 08/01/2023 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 19 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 08/01/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 01/01/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 01/01/2023 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2021-2022 (Ngành Dược) 25/12/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 25/12/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 16 NH 2022-2023 (Ngành Y) 18/12/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 16 NH 2022-2023 (Ngành Dược) 17/12/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 11/12/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2021-2022 (Ngành Y) 11/12/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 07/12/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 07/12/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 13 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 27/11/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 13 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 27/11/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 12 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 20/11/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 12 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 20/11/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 11 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 13/11/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 11 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 13/11/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 10 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 06/11/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 10 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 06/11/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 9 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 30/10/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 9 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 30/10/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 8 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 23/10/2022 12:00:00
Thời khóa biểu tuần 8 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 23/10/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 7 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 16/10/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 7 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 16/10/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 6 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 09/10/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 6 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 09/10/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 5 năm học 2022-2023 (Ngành Dược) 01/10/2022 12:00:00
Thời khóa biểu Tuần 5 năm học 2022-2023 (Ngành Y) 01/10/2022 12:00:00

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: