Danh sách Ban chấp hành Công Đoàn

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Nguyễn Lê Tuyết Dung 1982 X Chủ tịch Công đoàn Giảng viên Thạc sĩ Dược
2 Nguyễn Thị Xuân Tươi 1986 X Ủy viên Ban Thường vụ Chuyên viên Đại học Luật
3 Võ Minh Đời 1975 X Ủy viên Ban Thường vụ Giảng viên ĐDCKI Điều dưỡng
4 Trịnh Thị Kiều Diễm 1989 X Ủy viên Ban Thường vụ Giảng viên ĐDCKI Điều dưỡng
5 Lâm Nguyễn Đông Hải 1974 X Ủy viên Ban thường vụ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục thể chất
6 Trần Thị Mỹ Thanh 1986 X Ủy viên Ban Thường vụ Giảng viên Thạc sĩ Dược
7 Nguyễn Thị Lan Phương 1975 X Ủy viên Ban Thường vụ Giáo viên Đại học Hộ sinh
8 Phạm Hồng Quyên 1982 X Ủy viên Ban Thường vụ Giảng viên DSCKI Dược

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: