Phân công nhiệm vụ Ban chấp hành Công Đoàn

1. Nguyễn Lê Tuyết Dung: Chủ tịch Công đoàn

- Là người đứng đầu ban Chấp hành chịu trách nhiệm chung về phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn trong đơn vị. Điều hành hoạt động của Ban Chấp hành. Chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp Ban thường vụ, Ban Chấp hành và chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành hàng tháng/quý.

- Đại diện cho đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu đề xuất, thảo luận với Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu về những vấn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm của Công đoàn Cơ sở trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu.

- Tổ chức việc phân công và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của từng ủy viên trong Ban chấp hành.

- Xây dựng chương trình công tác Công đoàn tháng, quý, năm. Lập báo cáo công tác hoạt động công đoàn định kỳ, đột xuất theo quy định của Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của công đoàn viên, viên chức và người lao động trình Ban chấp hành Công đoàn xem xét giải quyết.

- Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn Cơ sở trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu với Hiệu trưởng và các nội quy, quy chế của nhà trường.

- Sắp xếp tổ chức hoạt động của BCH công đoàn Cơ sở sao cho phù hợp với từng giai đoạn hoạt động. Quản lý vấn đề thu, chi, quỹ công đoàn theo quy định của công đoàn cấp trên.

- Tham gia với Chính quyền tổ chức các hoạt động về chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường theo quy  định của tổ chức Công đoàn.

- Phụ trách công tác đối ngoại.

- Giải quyết các thắc mắc kiến nghị của đoàn viên công đoàn.

2. Nguyễn Thị Xuân Tươi: Ủy viên Ban Thường vụ

Về công tác hành chính:   

- Tham mưu trình Ban thường vụ xử lý các văn bản của Công đoàn.

- Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp BCH.         

- Phụ trách công tác hành chính khác của công đoàn.

Về công tác tài chính:

- Giúp BCH CĐCS theo dõi việc thu chi tài chính công đoàn.

- Nghiên cứu đề xuất nguồn thu và chi tài chính (ngoài nguồn thu đoàn phí và kinh phí công đoàn).

Phụ trách tổ công đoàn khối HC-TC-HSSV:

- Tìm hiểu để nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác ở tổ công đoàn Khối Hành chính – Tài chính – Học sinh sinh viên.

- Tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động của tổ công đoàn:

+ Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp ủy Đảng của công đoàn cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CCVC, NLĐ.

+ Thường xuyên nhắc nhở đoàn viên, viên chức, người lao động trong tổ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về hoạt động chuyên môn, các nhiệm vụ chính trị được nhà trường giao phó theo quy  định.

+ Chỉ đạo hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên, viên chức và người lao động trong tổ.

+ Vận động, giúp đỡ viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Vận động, tổ chức, phân công đoàn viên, viên chức, lao động tham gia các hoạt động như: Văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch, các hoạt động vui chơi giải trí, …..

+ Duy trì sinh hoạt tổ công đoàn đều đặn, thu và nộp đoàn phí tổ công đoàn về ban tài chính công đoàn.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

3. Võ Minh Đời: Ủy viên Ban Thường vụ

- Vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn.

- Tham mưu cho BCH công tác chăm bồi giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng.

Phụ trách tổ công đoàn khoa Y:

- Tìm hiểu để nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác ở tổ công đoàn Khối Y.

- Tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động của tổ công đoàn:

+ Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp ủy Đảng của công đoàn cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CCVC, NLĐ.

+ Thường xuyên nhắc nhở đoàn viên, viên chức, người lao động trong tổ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về hoạt động chuyên môn, các nhiệm vụ chính trị được nhà trường giao phó theo quy  định.

+ Chỉ đạo hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức và người lao động trong tổ.

+ Vận động, giúp đỡ viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Vận động, tổ chức, phân công đoàn viên, viên chức, lao động tham gia các hoạt động như: Văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch, các hoạt động vui chơi giải trí, …..

+ Duy trì sinh hoạt tổ công đoàn đều đặn, thu và nộp đoàn phí tổ công đoàn về ban tài chính công đoàn.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

4. Trịnh Thị Kiều Diễm: Ủy viên Ban Thường vụ

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho đoàn viên và lao động nhà trường theo kế hoạch Công tác Công đoàn Quý và Năm.

- Chỉ đạo Ban nữ công thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công

- Phụ trách công tác báo cáo hàng tháng/quý/năm của BCH.

- Phụ trách trang fanpage của Công đoàn trường.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

5. Lâm Nguyễn Đông Hải: Ủy viên Ban thường vụ

- Tham mưu với Ban Chấp hành, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch các hoạt động thể dục, thể thao cho đoàn viên và lao động nhà trường theo kế hoạch Công tác Công đoàn Quý và Năm.

Phụ trách tổ công đoàn khoa KHCB:

- Tìm hiểu để nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác ở tổ công đoàn Khoa KHCB.

- Tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động của tổ công đoàn:

+ Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp ủy Đảng của công đoàn cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CCVC, NLĐ.

+ Thường xuyên nhắc nhở đoàn viên, viên chức, người lao động trong tổ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về hoạt động chuyên môn, các nhiệm vụ chính trị được nhà trường giao phó theo quy  định.

+ Chỉ đạo hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức và người lao động trong tổ.

+ Vận động, giúp đỡ viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Vận động, tổ chức, phân công đoàn viên, viên chức, lao động tham gia các hoạt động như: Văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch, các hoạt động vui chơi giải trí, …..

+ Duy trì sinh hoạt tổ công đoàn đều đặn, thu và nộp đoàn phí tổ công đoàn về ban tài chính công đoàn.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công

6. Trần Thị Mỹ Thanh: Ủy viên Ban Thường vụ

Công tác chế độ - Chính sách      

            - Theo dõi, đề xuất với BCH Công đoàn và Hiệu trưởng xem xét giúp đỡ những trường hợp đoàn viên, người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống.

            - Theo dõi, nắm tình hình thực hiện các chế độ hợp đồng lao động, những chế độ, chính sách khác đối với người lao động trong nhà trường (đào tạo, thai sản, lương, thưởng,....).

            - Theo dõi tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn. Đề xuất với BCH để có kiến nghị xử lý kịp thời khi phát hiện những nơi có nguy cơ gây ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phụ trách tổ công đoàn khoa Dược – Xét nghiệm:

- Tìm hiểu để nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác ở tổ công đoàn Khoa Dược – Xét nghiệm.

- Tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động của tổ công đoàn:

+ Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp ủy Đảng của công đoàn cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CCVC, NLĐ.

+ Thường xuyên nhắc nhở đoàn viên, viên chức, người lao động trong tổ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về hoạt động chuyên môn, các nhiệm vụ chính trị được nhà trường giao phó theo quy  định.

+ Chỉ đạo hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức và người lao động trong tổ.

+ Vận động, giúp đỡ viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Vận động, tổ chức, phân công đoàn viên, viên chức, lao động tham gia các hoạt động như: Văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch, các hoạt động vui chơi giải trí, …..

+ Duy trì sinh hoạt tổ công đoàn đều đặn, thu và nộp đoàn phí tổ công đoàn về ban tài chính công đoàn.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

7. Nguyễn Thị Lan Phương: Ủy viên Ban Thường vụ

- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhất là Luật lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt nam đến đoàn viên Công đoàn và người lao động. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên công đoàn để đề xuất cho Ban thường vụ.

- Tham mưu cho BCH xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tiếp tục tuyên truyền, giám sát việc thực hiện quy chế văn hóa nơi công sở của đoàn viên và người lao động.

- Tham mưu với BCH xây dựng kế hoạch thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn; Tổ chức vận động CCVC, NLĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua, tích cực học tập, NCKH để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Tham mưu cho Ban thường vụ trong việc phối hợp với chính quyền tổ chức Hội Nghị CCVCNLĐ hàng năm.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

8. Phạm Hồng Quyên: Ủy viên Ban Thường vụ

- Theo dõi và đề xuất các chế độ dành cho lao động nữ.

- Tham mưu với BCH về thành lập Ban nữ công; Đề xuất tổ chức tuyên truyền, các buổi sinh hoạt về nội dung liên quan đến lao động nữ.

- Tham mưu với BCH để có biện pháp giải quyết tốt các vấn đề liên quan trực tiếp đến lao động nữ và con em của lao động trong Nhà trường.

- Triển khai và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm cho nữ lao động.

- Đề xuất kịp thời chế độ khen thưởng cho nữ đoàn viên ưu tú.

- Phụ trách tổng hợp báo cáo của ban thanh tra nhân dân

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: