Phân công nhiệm vụ Khoa Khoa Học Cơ Bản

1. Nguyễn Quốc Sil: Trưởng khoa

Nhiệm vụ chính:

- Giảng dạy và quản lý môn Tin học cho các khối lớp Cao đẳng và Trung cấp.

- Xây dựng và cải cách chương trình tin học cho các khối lớp.

Kiêm nhiệm:

- Quản lý phòng thực hành tin học 1, 2.

- Tham gia công tác tuyển sinh TCCN, Cao đẳng theo phân công Phòng ĐT-NCKH.

2. Nguyễn Thị Thuận Ngân: Phó Trưởng khoa

3. Nguyễn Thị Tú Trân: Trưởng Bộ môn Tiếng anh

Nhiệm vụ chính:

- Giảng dạy môn Tiếng Anh cho các khối lớp Cao đẳng và Trung cấp.

Kiêm nhiệm:

- Quản lý phòng thực hành lab.

- Làm công tác giáo viên chủ nhiệm theo phân công.

4. Phạm Văn Huấn: Giáo vụ khoa

Nhiệm vụ chính:

- Phụ trách giảng dạy và quản lý môn học: Sinh học và Di truyền, Vật lý đại cương- Lý sinh cho khối lớp Cao đẳng.

- Giảng dạy môn Hóa sinh

Kiêm nhiệm:

- Làm công tác giáo viên chủ nhiệm theo phân công.

5. Lâm Nguyễn Đông Hải:

Nhiệm vụ chính:

- Giảng dạy và quản lý môn học GDTC cho các khối lớp Trung cấp và Cao đẳng.

Kiêm nhiệm:

- Quản lý môn học GDQP-AN.

- Phụ trách chung các phong trào TDTT của nhà trường bao gồm: xây dựng kế hoạch, tổ chức sự kiện, và theo dõi phong trào TDTT của giáo viên và SV-HS.

- Làm công tác giáo viên chủ nhiệm theo phân công.

6. Lý Tú Cầm:

Nhiệm vụ chính:

- Giảng dạy môn Tiếng Anh cho các khối lớp Cao đẳng và Trung cấp.

- Quản lý môn học tiếng Anh khối Trung cấp.

Kiêm nhiệm:

-Thư ký Khoa: theo dõi chấm công, dự trù và mua sắm văn phòng phẩm, giữ quỹ Khoa.

-Làm công tác giáo viên chủ nhiệm theo phân công.

7. Mã Mỹ Ngọc:

Nhiệm vụ chính:

- Giảng dạy môn Tiếng Anh cho các khối lớp Cao đẳng và Trung cấp.

Kiêm nhiệm:

- Quản lý phòng thực hành lab.

- Làm công tác giáo viên chủ nhiệm theo phân công.

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: