Phân công nhiệm vụ phòng Công Tác HSSV

1. Huỳnh Quốc Sử: Phó Hiệu trưởng phụ trách

Phụ trách chung phòng Công tác - Học sinh, sinh viên

2. Vưu Thị Kim Ngân: Phó Trưởng phòng

3. Lê Minh Quân:

- Thực hiện kế hoạch và tổ chức các kỳ thi học kỳ, kỳ thi tốt nghiệp.

-  Chịu trách nhiệm chính tạo lập, bổ sung, quản lí và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc môn học, thi tốt nghiệp đối với tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường.

- Đề xuất danh sách các hội đồng tuyển sinh, hội đồng thi kết thúc môn học đối với học sinh, sinh viên thuộc tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường.

- Đầu mối nhận đề thi theo quy định khảo thí

- Đầu mối phụ trách quy trình chấm thi

- Đầu mối phụ trách quy trình coi thi: đề xuất danh sách giám thị, danh sách giám sát, phổ biến công tác coi thi cho giám thị, thư kí kỳ thi.

- Luân phiên làm thư kí các buổi thi

- Làm khớp phách, nhập điểm

- Thống kê, báo cáo định kỳ công tác khảo thí cho tổ trưởng.

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khảo thí

* Nhiệm vụ khác: tham mưu và làm đầu mối điều phối các hệ liên thông do trường liên kết đào tạo.

4. Võ Mĩ Duyên:

- Chịu trách nhiệm tham mưu Xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng.

- Chịu trách nhiệm tham mưu trong việc thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng

- Công khai và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng

- Công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

- Tham mưu xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

- Thực hiện thống kê, báo cáo về công tác bảo đảm chất lượng cho tổ trưởng.

- Nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo để triển khai các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục. Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của các bộ phận trong Trường.

- Báo cáo công tác bảo đảm chất lượng theo quy định.

- Nghiên cứu đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm chất lượng

Nhiệm vụ khác:

Phụ trách quản trị website và các phần mềm quản lý đào tạo của trường.

5. Võ Vũ Linh:

- Phụ trách ban cờ đỏ, phối hợp với đội cờ đỏ nhà trường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế của học sinh, sinh viên

- Phụ trách các công tác văn phòng

6. Bùi Thị Tú Duyên:

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: