Phân công nhiệm vụ Ban chấp hành Đoàn

1. Ngô Kiều Lól: Bí thư đoàn trường

- Chỉ đạo chung các mặt công tác của đoàn trường.

- Chủ trì công việc của BCH, BTV, đề ra kế hoạch năm học.

- Đề xuất những vấn đề chung để BTV, BCH xem xét và quyết định.

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành bộ máy và công tác tổ chức cán bộ Đoàn.

- Chịu trách nhiệm chính về mối quan hệ đối với cấp ủy, Đoàn cấp trên và các phòng, ban chức năng của trường.

- Phụ trách bản tin đoàn.

2. Lê Thị Bạch Yến: UVBTV

- Trưởng ban phụ trách công tác văn phòng và công tác tổ chức đoàn

- Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Đoàn viên ở các Ban và chi đoàn trực thuộc  thực hiện có hiệu quả công việc của BTV, BCH đề ra.

 - Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác đoàn, báo cáo họat động thường xuyên, đột xuất theo tháng, quí, năm.

- Phụ trách công tác khen thưởng, kỷ luật.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

3. Lê Minh Quân: Phó Bí thư đoàn trường

- Tham mưu cho Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường và lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách phong trào học tập, chịu trách nhiệm lập kế hoạch các phong trào học tập cho ĐVTN tham gia.

- Có trách nhiệm giải quyết và báo cáo kết quả các công việc do Bí thư và BTV phân công. Thay mặt Bí thư giải quyết các công việc được ủy nhiệm khi Bí thư đi vắng.

- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công tác đoàn, phụ trách công tác văn phòng, chỉ đạo trực tiếp các đồng chí trong BCH thuộc khoa Y, Dược và các phòng.

- Xây dựng kế hoạch duy trì và phát triển Đội Thanh niên tình nguyện của trường.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

4. Giang Cẩm Nhung: Ủy viên

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành phong trào hiến máu nhân đạo, duy trì và phát triển "ngân hàng máu sống" của trường.

- Phụ trách các chi đoàn Y sĩ thực hiện các phong trào do Đoàn trường và đoàn cấp trên phân công.

- Phụ trách liên hệ với các đồng chí trong BCH thuộc Khoa Y khi được phân công.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

5. Võ Vũ Linh: Nhân viên

- Trưởng ban phong trào TNTN, phân công điều động ĐVTN của trường tham gia tốt các phong trào trong và ngoài trường.

- Phụ trách phong trào Tình nguyện của đoàn trường, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tham gia các phong trào lĩnh vực mình phụ trách.

- Phụ trách các chi đoàn khối Cao đẳng Điều dưỡng.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

6. Võ Văn Hiểu:

- Trưởng ban TDTT của trường, phụ trách và tham gia các phong trào thể thao trong và ngoài trường.

- Phụ trách thành lập và phát triển đội thể thao của trường.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

7. Lê Thị Thanh Tươi:

- Phụ trách quản lý sổ đoàn và đoàn viên, thư ký phong trào đoàn.

- Phụ trách hậu cần các phong trào đoàn.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

8. Cao Mộng Nghi: Phó Bí thư Đoàn trường

- Phó ban Hiến máu TNTN

- Trưởng ban cờ đỏ, có trách nhiệm phối hợp với các đồng chí trong đội cờ đỏ  kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội qui của ĐVTN.

- Phụ trách hậu cần các phong trào đoàn.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

9. Lê Minh Tuấn:

- Phó ban phong trào thể dục thể thao.

- Thành viên phụ trách phong trào hiến máu nhân đạo.

- Phụ trách các chi đoàn Cao đăng dược

- Phụ trách bảng tin đoàn.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

10. Huỳnh Thị Phương Ngân:

- Thành viên phong trào Thanh niên tình nguyện hiến máu tình nguyện

- Phụ trách bản tin đoàn.

- Phụ trách hậu cần các phong trào đoàn.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

11. Chung Thị Lan Anh:

- Thành viên phong trào Thanh niên tình nguyện và hiến máu tình nguyện

- Phụ trách hậu cần các phong trào đoàn.

- Tham gia các phong trào do đoàn trường phân công.

- Phụ trách bảng tin đoàn.

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: