Phân công nhiệm vụ phòng Kế Hoạch-Tài Chính

1. Trần Anh Tuấn: Phó Trưởng phòng

- Quản lý hồ sơ, theo dõi các chế độ chính sách của cán bộ, công chức, theo dõi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công, viên chức toàn Trường;

- Trực tiếp quản lý công tác nhân sự; thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc của phòng khi được phân công;

- Phụ trách tham mưu, xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất toàn Trường.

- Tham gia công tác giảng dạy.

2. Điền Minh Vũ: Kế toán trưởng

- Thực hiện công tác thanh toán các khoản chi trong cơ quan theo qui chế chi tiêu của Trường.

- Thực hiện thủ tục thanh toán, ghi chép tiếp nhận thủ tục thanh toán và lập bảng chấm công hàng tháng. Đối chiếu sổ quỹ với thủ quỹ và kế toán thu, in đầy đủ sổ kế toán hàng tháng.

- Quản lý, lưu giữ các chứng từ thanh toán và các văn bản qui định về chế độ, chính sách có liên quan đến công tác thanh toán.

- Hướng dẫn giải thích thủ tục thanh toán cho CBVC biết, thanh toán các khoản chi thường xuyên của đơn vị.

- Liên hệ với cơ quan Tài chính, Kho bạc để giải quyết những công việc có liên quan.

3. Trương Hoàng Khả Tú:

- Thực hiện các công việc do phòng phân công.

4. Phan Hồng Ngọc:

5. Lê Thị Hương:

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: