Phân công nhiệm vụ phòng Đào Tạo - NCKH

1. Phạm Thị Nhã Trúc: Phó Hiệu Trưởng

Phụ trách chung phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học

2. Nguyễn Lê Tuyết Dung: Trưởng Phòng

1. Phụ trách hoạt động chung của phòng

2. Tổ trưởng tổ khảo thí

3. Tổ trưởng tổ bảo đảm chất lượng

4. Công tác hành chính -  giáo vụ - thông tin – thư viện:

  - Trực tiếp xây dựng kế hoạch phát triển về đào tạo các ngành và bậc học toàn trường trình Ban Giám hiệu duyệt.

 - Giám sát Kế hoạch học tập năm học, lịch thực tập lâm sàng và tốt nghiệp cho các lớp dài hạn, ngắn hạn, đào tạo lại, trình Ban Giám hiệu duyệt

- Lập kế hoạch tuyển sinh theo từng ngành đào tạo theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

- Lên lịch giảng dạy học tập hàng tuần cho các khối.

- Báo cáo các văn bản thuộc công tác đào tạo cho Bộ, ngành yêu cầu

- Phụ trách đôn đốc website, fanpage hoạt động

- Chỉ đạo công tác thư viện, in ấn tài liệu

3. Lý Chí Dũng: Phó trưởng phòng

- Phụ trách các lớp liên kết đào tạo

- Phụ trách các lớp đào tạo ngắn hạn

- Phụ trách các dịch vụ liên quan đến đào tạo

- Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy và học tập của sinh viên khối Y

- Theo dõi quá trình giảng dạy, học tập và kết quả học tập của sinh viên khối Y

- Tham mưu bố trí, sử dụng các phòng học và cơ sở vật chất khác phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

- Lập kế hoạch học tập học kỳ phụ cho các học sinh nợ học phần

- Chủ trì phối hợp với các BV thực hiện các điều kiện đảm bảo cơ sở thực hành theo Nghị định 111 và các văn bản liên quan.

- Giám sát thực tập cơ sở, thực tập lâm sàng của sinh viên, học viên các ngành đào tạo.

- Phụ trách công tác sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp các ngành đào tạo, bậc đào tạo trong trường.

4. Huỳnh Điền Côn:

- Luân phiên làm thư kí các buổi thi

- Đầu mối kiểm tra danh sách thí sinh dự thi, sổ bài giảng trình lãnh đạo duyệt.

- Làm khớp phách, nhập điểm, tổng hợp, thống kê kết quả học tập của người học thuộc tất cả các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

- Cung cấp các số liệu thống kê về kết quả học tập của học sinh, sinh viên, người học cho các đơn vị có liên quan trong Trường (gửi file và bảng điểm của học sinh, sinh viên, học viên cho các khoa và các đơn vị có liên quan) để quản lí, theo dõi, thông báo và theo yêu cầu của Trường ngay sau khi có kết quả.

- Đầu mối nhận đơn và đề xuất các nội dung liên quan đến phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của học sinh, sinh viên thuộc các hệ đào tạo, bậc đào tạo của Trường theo Quy định.

- Đề xuất danh sách các hội đồng thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp đối với học sinh, sinh viên thuộc tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường.

- Thực hiện công tác quản lí, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định hiện hành.

- Giải quyết các đơn từ, khiếu nại về điểm thi, chuyển điểm, bảo lưu điểm của sinh viên.

* Nhiệm vụ khác:

Tham mưu và làm đầu mối điều phối tất cả các hệ ngắn hạn do trường tổ chức.

5. Lê Thị Biên:

- Quản lý sách, thư viện điện tử, tổ chức hoạt động thư viện theo quy định chuyên môn.

- Quản lý kho lưu trữ bài thi theo quy định.

- Quản lý tài sản thư viện.

- Quản lý việc phát hành và cấp phát đề cương bài giảng cho các lớp học sinh theo từng loại hình đào tạo, đảm bảo in ấn theo kịp tiến độ giảng dạy trong nhà trường.

6. Lê Minh Quân:

- Thực hiện kế hoạch và tổ chức các kỳ thi học kỳ, kỳ thi tốt nghiệp.

-  Chịu trách nhiệm chính tạo lập, bổ sung, quản lí và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc môn học, thi tốt nghiệp đối với tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường.

- Đề xuất danh sách các hội đồng tuyển sinh, hội đồng thi kết thúc môn học đối với học sinh, sinh viên thuộc tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường.

- Đầu mối nhận đề thi theo quy định khảo thí

- Đầu mối phụ trách quy trình chấm thi

- Đầu mối phụ trách quy trình coi thi: đề xuất danh sách giám thị, danh sách giám sát, phổ biến công tác coi thi cho giám thị, thư kí kỳ thi.

- Luân phiên làm thư kí các buổi thi

- Làm khớp phách, nhập điểm

- Thống kê, báo cáo định kỳ công tác khảo thí cho tổ trưởng.

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khảo thí

* Nhiệm vụ khác: tham mưu và làm đầu mối điều phối các hệ liên thông do trường liên kết đào tạo.

7. Thái Ngọc Hưởng:

- Phụ trách một cửa của phòng: tiếp nhận văn bản đến từ các phòng, khoa; tham mưu điều phối cho các bộ phận giải quyết và phản hồi. Tiếp nhận đơn từ học sinh, sinh viên; chuyển đến các bộ phận giải quyết; phản hồi đơn cho hssv.

- Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ chính, học kỳ hè.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu phân công giảng dạy hàng năm.

- Báo cáo tiến độ tuần, tiếp nhận đăng ký lịch từ các khoa và tham mưu xếp thời khóa biểu hàng tuần.

- Phụ trách các kế hoạch thực tập ngoài trường cho khối Dược.

- Quản lý chương trình khung, chương trình chi tiết các mã ngành đào tạo.

- Quản lý tài liệu giảng dạy, học tập.

- Theo dõi quá trình giảng dạy, học tập, kết quả học tập.

- Tổng hợp giờ giảng của giảng viên, giáo viên.

- Giải quyết các đơn từ, khiếu nại về đăng ký học phần.

- Làm công tác lưu trữ văn thư của phòng.

- Quản lý tài sản phòng.

- Đầu mối tổng hợp báo cáo chung từ các bộ phận của phòng theo yêu cầu của lãnh đạo.

8. Võ Mĩ Duyên:

- Chịu trách nhiệm tham mưu Xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng.

- Chịu trách nhiệm tham mưu trong việc thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng

- Công khai và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng

- Công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

- Tham mưu xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

- Thực hiện thống kê, báo cáo về công tác bảo đảm chất lượng cho tổ trưởng.

- Nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo để triển khai các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục. Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của các bộ phận trong Trường.

- Báo cáo công tác bảo đảm chất lượng theo quy định.

- Nghiên cứu đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm chất lượng

Nhiệm vụ khác:

Phụ trách quản trị website và các phần mềm quản lý đào tạo của trường.

9. Lê Thị Thanh Tươi:

- Phụ trách các kế hoạch thực tập ngoài trường cho khối Y.

- Tham gia công tác tuyển sinh:

+ Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong công tác tuyển sinh.

+ Quản lý việc phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh theo từng loại hình đào tạo.

+ Nhận và xử lý hồ sơ nhập học theo từng năm; quản lý hồ sơ học sinh – sinh viên.

- Quản lý sổ và các chứng từ có liên quan đến việc cấp, phát bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp, kết quả học tập toàn khóa.

- Quản lý việc in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đào tạo.

- Giải quyết các đơn từ, khiếu nại về tuyển sinh, tốt nghiệp.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký học cùng lúc 2 chương trình đào tạo và trực tiếp theo dõi quá trình đào tạo đối với các sinh viên này theo quy chế chung.

- Thống kê báo cáo tình hình tuyển sinh, tốt nghiệp, giải quyết việc làm cho lãnh đạo phòng.

10. Cao Mộng Nghi:

– Làm đầu mối tham mưu lập kế hoạch kiểm tra, giám sát (hằng năm) việc thực hiện các quy định về xây dựng, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng (Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện định kỳ và đột xuất đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả).

– Tham mưu thành lập các hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

- Làm đầu mối tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thu thập tài liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá; tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ tài liệu tự đánh giá; cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm;

- Tư vấn cho lãnh đạo và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục như: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh, sinh viên, người học, chất lượng các khâu quản lí hỗ trợ hoạt động đào tạo của nhà trường.

+ Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, đánh giá kết quả đầu ra, lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục, từ đó lập kế hoạch cải thiện chất lượng.

11. Giang Nhân Trí Nghĩa:

12. Lê Thị Bạch Yến:

13. Lê Hoàng Kim Ngân:

14. Phạm Ngô Phương Hậu:

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: